גיפטא. התו המועדף על העובדים החרדיים
שווה 100% מערכו. כולל כפל מבצעים והנחות.
לקוחות פרטיים -נקודות מכירה בכל רחבי הארץ.

תקנון ותנאי שימוש באתר האינטרנט 

השימוש באתר זה www.gifta.co.il (להלן: "האתר" ו/או "המכשיר") על ידך – משתמש הקצה (להלן: "המשתמש"), מהווים הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, אשר עשויים להשתנות או להתעדכן מעת לעת, החלים על מלוא השירותים הניתנים, באופן ישיר או עקיף ואשר זמינים באופן מקוון ("online"), כפי שנקבעו על ידי גיפטא, ע.מ 305387011 (להלן: "גיפטא")

על ידי גישה, דפדוף ו/או שימוש ו/או ביצוע פעולה מכל סוג באתר, אתה, המשתמש, מצהיר ומאשר כי קראת, הבנת והסכמת באופן בלתי מסוייג לתנאי השימוש, כי הנך מודע לתנאי השימוש ומקבל אותם על עצמך, וכי לא יהיו לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד גיפטא.

במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן, עליך להימנע מכל שימוש באתר, לרבות הרשמה אליו.  

תנאי השימוש וכל הטקסטים באתר ו/או במכשיר מנוסחים לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

בהסכם זה תהא למונחים הבאים הפרשנות הנקובה בצידם:

"האתר" – www.gifta.co.il 

"משתמש" – כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו העושים שימוש כלשהו באתר לרבות, צפייה, גלישה, רכישה, הרשמה לאתר. 

"המפעילה" גיפטא, ע.מ 305387011. 

"מידע" ו/או "תוכן" – כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור קולי (audio visual)  או כל שילוב ביניהם וכן עיצוב, עיבוד, עריכה, הפצה ודרך הצגתם של התכנים לרבות (אך לא רק): תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, הדמיה, סרטון, קובץ קולי וכן כל אובייקט, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format) פרוטוקול, טופס אלקטרוני, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן סמל וצלמית (icon).

 

התכנים באתר ו/או במכשיר והמידע המוצג בו

 1. האתר, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצעים למשתמש כמו שהם (AS IS).

 2. המפעילה עושה מאמצים כדי שהמידע הכלול באתר יהיה מדויק ומעודכן ואולם יתכן ותכנים מסוימים אינם שלמים ו/או ייתכן ונפלו טעויות טכניות ואחרות בתוכן מסוים. המפעילה לא תישא באחריות לנזק, הוצאה ו/או אובדן מכל סוג שיגרמו למשתמשים עקב טעויות ו/או אי דיוקים במידע כאמור.

 3. המפעילה מבהירה כי המידע המוצג באתר אינו מהווה המלצה, חוות דעת, יעוץ ו/או הצעה לרכישת מוצר, או למתן שירות, וכל הסתמכות על המידע המוצג באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש והמפעילה לא תישא באחריות כתוצאה מהסתמכות המשתמש על המידע ו/או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו. אין למפעילה כל אחריות בגין תכנים מסוימים שמקורם בצדדים שלישיים ואין המפעילה ערבה למידת הדיוק של תכנים אלה.

 4. אין בתשדורת מידע לאתר או ממנו כדי ליצור בין המשתמש לבין המפעילה יחסים משפטיים כלשהם, למעט חובותיו המשפטיות של המשתמש כמפורט בתקנון זה. זכויות הצדדים הן אלו המפורטות בתנאי שימוש אלו, ואין בשימוש באתר ו/או במכשיר או בתשדורת כאמור כדי להקנות כל זכויות נוספות. 

 5. תשומת לבך שוב לעובדה, כי בשימושך באתר ו/או בשירותי המפעילה הנך מסכים לקבל על עצמך את התנאים המפורטים להלן ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות. אם אינך מסכים לתנאי השימוש הנך מתבקש שלא לגלוש ו/או לעשות בו כל שימוש שהוא באתר.

זכויות יוצרים

 1. האתר והתוכן המופיע בו, לרבות, שם האתר על הטיותיו, עיצוב האתר, יישומי התוכנה, יישומונים, מדגמים, שרטוטים, תרשימים, איורים, צילומים, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוב' (להלן – "המידע"), בין שהינם רשומים ובין אם לאו, מוגנים על פי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. 

 2. המידע הוא קניינה הבלעדי של המפעילה או של צדדים שלישיים אשר התירו למפעילה לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או  למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של המפעילה. המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות בינ"ל, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק הימנו.

פרסומות, מצביעים וקישורים אלקטרוניים (Links)

 1. באתר עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על-ידי המפעילה (להלן: "קישורים"). הקישורים מוצגים לנוחות המשתמש בלבד ואין למפעילה שליטה על אתרים אלה ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת הקישורים באתר כדי להעיד על תמיכה בתוכן המוצג באתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. המפעילה אינה מתחייבת לתקינות הקישורים או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקשר. המפעילה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

 2. אין בהכללת קישורים לאתרים אחרים כדי להעיד על עידוד השימוש ו/או תמיכה בתוכן של אתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. המפעילה אינה מתחייבת לתקינות הקישורים, או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקשר. 

 3. המפעילה איננה אחראית לתוכן מודעות ו/או פרסומות באתר והן אינן מהוות הצעה ו/או עידוד מטעם המפעילה להיענות למודעות ו/או פרסומות אלה.

אחריות

 1. התוכן המוצג באתר נאסף ממקורות רבים. למפעילה אין שליטה על מקורות המידע, ולפיכך אין היא נושאת באחריות או ערבה לטיב המידע, ו/או לנכונותו, ו/או לתקפותו, ו/או לשלמותו, ו/או לדיוקו ו/או להתאמתו לכל מטרה שהיא.

 2. המפעילה אינה אחראית לכל נזק או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן והשירותים המוצעים באתר. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם באתר כמידע מלא, ועל כך כי כפועל יוצא מכך לא עשה שימוש במקורות מידע אחרים. 

 3.  המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירותים באתר, או חלק מהם, תוך או ללא הודעה למשתמש. במקרה של הפסקת השירות, המפעילה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן.

 4. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד. המפעילה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר ו/או המכשיר. המפעילה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר והשימוש בהם או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר , בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית. המפעילה אינה אחראית לכל נזק לרבות בשל נגיף-מחשב, תכונות עוינות הידועות כסוס טרויאני, תולעים (Worms) , ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications), רוגלות או יישומי תוכנה למיניהם לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גלישה או שימוש באתר, וכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר.

אספקה

1. שובר דיגטלי ישלח במיידי למקבל המתנה במייל -בכתובת מייל שהוזן לצורך כך, מרגע אישור התשלום.
2. כרטיס מגנטי יצא לשילוח תוך 3 ימי עבודה מרגע אישור התשלום.

ביצוע רכישות באתר

 1. לשם ביצוע רכישה באתר, על המשתמש להיות משתמש רשום באתר, ולצורך כך יידרש המשתמש למסור את אחד או יותר מהפרטים המזהים אודות עצמו (שם וכתובת מייל) (להלן: "הפרטים האישיים"). 

 2. רכישות המבוצעות באמצעות האתר מתבצעות באמצעות חברת סליקה חיצונית, והנך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המפעילה עקב תקלות ו/או שיבושים ו/או כל נזק אחר הנוגע לתהליך הסליקה באתר.

הגנה על הפרטיות, שימוש במידע ומאגרי מידע 

 1. המפעילה תפעל לשם שמירה על פרטיות המשתמש. עם זאת, מובהר בזאת למשתמש, כי אין ביכולתה של המפעילה להבטיח כי מערכותיה חסינות בפני פריצות ו/או חדירות בלתי מורשות למערכותיה, ובמקרה כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה בעניין.

 1. המפעילה מתחייבת לא לעשות כל שימוש בפרטים האישיים של המשתמשים מלבד לצורכי האתר. יחד עם זאת, שומרת המפעילה על זכותה לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, הפעלתם ותוכנם, או הצעת שירותים ושימושים מתאימים.

 2. בכפוף לאמור לעיל, מתחייבת המפעילה, שלא למסור נתונים אישיים של המשתמש, למעט לצורך גביית כספים המגיעים מהמשתמש במידה ועשה שימוש בשירותי הסליקה באתר. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי המפעילה תשתף פעולה עם כל רשות אכיפה ותציית לכל צו שיפוטי המורה למפעילה לגלות את זהותו של המשתמש אשר פעל לכאורה בניגוד לחוק, או תוך הפרת זכויות הזולת. כן רשאית המפעילה להשתמש בפרטים שמסר המשתמש במסגרת ביקורו באתר, לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים ובלבד שהמידע כאמור, לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי.

 3. המפעילה רשאית לבצע פיקוח ממוחשב על פעילות המשתמשים באתר, לרבות על דרך של אמצעי תוכנה גלויים ונסתרים ושימוש ב "עוגיות" (Cookies) והמשתמש מסכים לכך. משתמשים אשר ימסרו את פרטיהם באתר זה ו/או במכשיר זה, נותנים בזאת הסכמתם להכללתם במאגרי המידע אשר יופעלו על ידי המפעילה בהתאם לשיקול דעתה ובהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 (להלן: "החוק").

 4. משלוח דואר בדיוור ישיר כפוף להסכמת המשתמש כמפורט בגוף האתר.

שונות

 1. המפעילה רשאית להפסיק את השימוש שעושה המשתמש באתר אם לא יעמוד במי מתנאי הסכם זה. 

 2. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי הסכם זה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל דרך שתראה לנכון. שימוש בשירותים בכל עת, מהווה הסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו באותה עת.

 3. תנאים אלה והסעיפים של השירותים שלנו יפורשו וייקבעו בהתאם לחוק הישראלי ומקום השיפוט הבלעדי לכל עניין או סכסוך הנובע מתנאים כלליים אלה ו/או שירותי החברה ו/או השימוש באתר, הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

אודות

משרדי המפעילה, ממוקמים ברח' יעבץ 14 בני ברק; אמצעים ליצירת קשר: טלפון 058-5655938 מייל [email protected]

לוגו גיפטא לבן

מחלקים מתנות?

לרכישה קבוצתית עבור כל מטרה, השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם בהקדם.

לוגו גיפטא לבן

גיפטא, כרטיס מתנה חכם בפריסה ארצית, מעוצב ויוקרתי – מותאם למגזר החרדי שטרם נראה כמוהו.

גיפטא חושפת את העסק שלך לעולם חדש של שוק המתנות הפרטי והארגוני.

הצטרף לגיפטא והבטח את מקומך כשחקן מרכזי בשוק המתנות החרדי.

כי גם לעסק שלך מגיע מתנה

השאר פרטים ונשמח לחזור אליכם בהקדם.

שימו לב!

בחנויות הבאות תיפתח הסליקה בכ"א אדר ב

בגיר, ליבוביץ, פאביו, פאביו קידס, רפאלי, מיין שיך, סקול, פוד אפיל, פיינטופ, איצקוביץ, לה בורסה ויפה נוף