סוף שנה/מתנות חגים?
גיפטא. המתנה השווה ביותר במגזר החרדי
נקודות מכירה בכל רחבי הארץ.

תנאי שימוש בשוברים 

תנאי השימוש שלהלן מחייבים את כל מי שיבחר לעשות שימוש בשוברים (כהגדרתם להלן) המופעלים על ידי חברת גיפטא, ע.מ 305387011 (להלן: "גיפטא"). השימוש בשוברים מהווה הסכמה של המשתמש לתנאי שימוש אלו.

משתמש אשר אינו מסכים לאמור לעיל ו/או לתנאי השימוש שלהלן, מתבקש שלא לעשות שימוש בשוברים. 

תנאי השימוש מנוסחים לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

בהסכם זה תהא למונחים הבאים הפרשנות הנקובה בצידם:

"חוקי הגנת הצרכן" – חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ו/או תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 ו/או תקנות אשר הותקנו מכוח החוק. 

"משתמש" – כל אדם אשר רכש ו/או אוחז שוברים מגיפטא

"שוברים" – שוברים דיגיטאליים, כרטיסי מתנה, תווי קנייה או שוברים פיזיים, אשר יונפקו וישווקו ע"י המנפיק, מעת לעת, באמצעותם יוכל צרכן לרכוש בבתי עסק מסויימים הנכללים ברשימת בתי העסק, שתיקבע ע"י המנפיק, מוצרים ו/או שירותים שונים בסכום הנקוב בהם; 

"הטובין" – טובין אשר מוצעים למכירה לקהל הרחב ע"י בתי העסקים המפורטים באתר זה ובעלון למשתמש.

"המפעילה" –  גיפטא, ע.מ 305387011. 

כללי

 1. השוברים מונפקים על ידי המפעילה, מרח' יעבץ 14 בני ברק טל': 0585655938 דוא"ל ליצירת קשר [email protected]
 2. גיפטא עשויה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, בין היתר על מנת לעמוד בכללים רגולטורים שונים. תנאי השימוש, בנוסחם העדכני, יפורסמו באתר האינטרנט, וכל משתתף מסכים כי הנוסח העדכני של תנאי השימוש, מעת פרסומו, יחייב אותו. בהתאם, באחריותו הבלעדית של המשתמש לבדוק מעת לעת את תנאי השימוש והוא לוקח על עצמו באופן בלעדי את הסיכון הכרוך בהימנעות מכך. 
 3. גיפטא תהא רשאית, על פי שיקולה דעתה הבלעדי, להפסיק בכל עת את השימוש של השמתמש בשוברים, ללא צורך במתן התראה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים שלהלן:
  1. ככל ויתגלה כי המשתמש מסר פרטים שגויים בעת רכישת השוברים ו/או הרשמה לאתר האינטרנט. 
  2. ככל ויתגלה כי המשתמש עשה ו/או עושה שימוש בשוברים באופן המנוגד לתנאי השימוש ו/או באופן העלול לגרום להפרעה בשירותים המסופקים על ידי גיפטא ו/או שימוש המהווה עוולה אזרחית ו/או עבירה פלילית.

רכישת השוברים

 1. השוברים יימכרו באתר האינטרנט אותו מפעילה גיפטא, ו/או בעמדות מכירה פיזיות אשר יוצבו בנקודות מכירה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של גיפטא. 
 2. בעת רכישת שוברים, המשתמש ימסור פרטים אישיים, לרבות שם מלא, ת.ז., טל' ודוא"ל ליצירת קשר, ופרטי כרטיס אשראי. 
 3. ככל והרכישה בוצעה באשראי, העסקה תיחשב כמושלמת אך ורק לאחר קבלת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי, יקבל המשתמש הודעה על כך, ולצורך השלמת העסקה לרכישת השוברים יצור המשתמש קשר עם שירות הלקוחות של גיפטא לצורך הסדרת התשלום. 
 4. ככל והרכישה בוצעה באשראי, וחברות האשראי סירבו לאשר את העסקה, אזי תבוטל רכישת השוברים ולגיפטא עומדת הזכות לחייב את המשתמש בדמי ביטול בסך השווה ל – 5% ממחיר השוברים או בסך של 100 ₪ (לפי הנמוך מביניהם).
 5. תוקפם של תווי קנייה, כהגדרתם בסעיף 14ח(ב) לחוק הגנת הצרכן, לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, יהא למשך 5 שנים ממועד הנפקתם. כאשר תוקפם של שוברי מתנה, בהתאם להוראות  סעיף 14ז(ד) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, יהא  בהתאם להוראות סעיף 14ח(ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, למשך 2 שנים ממועד הנפקתם.

ביצוע רכישות באמצעות השוברים

 1. השוברים יכובדו בבתי העסק המפורטים על גבי העלון המצורף לשוברים ובאתר האינטרנט. 
 2. מובהר בזאת, כי ביחס לבתי עסק מסוימים, ניתן יהיה לממש את השוברים אך ורק ברכישה מקוונת, והדברים יפורטו על גבי העלון המצורף לשוברים ובאתר האינטרנט. 
 3. רשימת בתי העסק עשויה להשתנות מעת לעת. 
 4. השוברים יזכה את המשתמש עד לגובה הסכום הטעון בו ועד לתאריך תוקף השוברים. 
 5. השוברים אינם המירים למזומן; לא יינתן עודף כספי על יתרת הסכום שנותר בשוברים ככל ולא נוצלה. 
 6. במקרה של אובדן או גניבה של השוברים, לא תינתן כל תמורה או פיצוי על ידי גיפטא. 
 7. השוברים אינם בגדר כרטיס חיוב כהגדרת המונח בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986. 
 8. אספקת המוצרים ו/או השירותים אשר יירכוש המשתמש על ידי השוברים, תבוצע על ידי בתי העסק ממנו נרכשו המוצרים ו/או השירותים ובאחריותם הבלעדית. 
 9. בית העסק יהא האחראי הבלעדי לכל היבטי ההתקשרות מול הצרכן, לרבות ביחס לאספקת המוצרים ו/או השירותים, טיבם, איכותם וכו', זולת בכל הקשור בעצם רכישת השובר ע"י הצרכן והעניינים הנובעים מכך.
 10. בית העסק יקפיד על קיום מלא של כל הוראות הדין הרלוונטיות, לרבות, הוראות תקנים מחייבים, הוראות בעניין מכסים ויבוא, הוראות חוק בדבר טיב ואיכות המוצרים, הוראות חוק כלשהן שנועדו להגן על הצרכן, ובין היתר, חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ו/או התקנות אשר תוקנו מכוחו וכן כל הוראת דין אחרת. 

אחריות

 1. מובהר בזאת, כי גיפיטא אינה אחראית לאספקת המוצרים ו/או השירותים הנרכשים באמצעות השוברים. 
 2. בית העסק יהא האחראי הבלעדי לכל השירותים ו/או המוצרים המסופקים על ידו, וגיפטא לא תהא אחראית לנזק מכל מין וסוג שהם, שיגרמו למשתמש ואשר קשורים במישרין ו/או בעקיפין, לשירותי ו/או למוצרי בית העסק. 
 3. תנאי המימוש של השוברים הינם באחריות בתי העסק ולגיפטא אין כל אחריות בנוגע לאופן מימוש השוברים. 
 4. גיפטא עושה מאמצים כדי שהמידע הכלול באתר ו/או בעלון לצרכן ו/או במידע שיווקי יהיה מדויק ומעודכן ואולם יתכן ותכנים מסוימים אינם שלמים ו/או ייתכן ונפלו טעויות טכניות ואחרות בתוכן מסוים. גיפטא לא תישא באחריות לנזק, הוצאה ו/או אובדן מכל סוג שיגרמו למשתמשים עקב טעויות ו/או אי דיוקים במידע כאמור.
 5. גיפטא מבהירה כי המידע המוצג באתר ו/או בעלון לצרכן ו/או במידע שיווקי אינו מהווה המלצה, חוות דעת, יעוץ ו/או הצעה לרכישת מוצר, או למתן שירות, וכל הסתמכות על המידע המוצג באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש וגיפטא לא תישא באחריות כתוצאה מהסתמכות המשתמש על המידע ו/או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו. אין לגיפטא כל אחריות בגין תכנים מסוימים שמקורם בצדדים שלישיים ואין המפעילה ערבה למידת הדיוק של תכנים אלה.

מדיניות ביטולים והחזרה

 1. מובהר בזאת, כי תנאי שימוש אלו מתייחסים לביטול רכישת השוברים, ולא לביטול רכישת מוצרים ו/או שירותים באמצעות השוברים. 
 2. בכל הקשור לביטול רכישת מוצרים ו/או שירותים אשר נרכשו באמצעות השוברים, יחולו תנאי בית העסק הרלוונטי, והוראות החוק החלות על מערכת היחסים בעת רכישה באמצעות שוברים. גיפטא לא תהא אחראית בגין ביטול רכישת מוצרים ו/או שירותים שנרכשו מבתי העסק. 
 3. המשתמש יוכל לבטל את רכישת השוברים בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן; ניתן לבטל את רכישת השוברים תוך 14 מיום רכישתם, כל עוד לא נעשה כל שימוש בשוברים ולא נוצלה היתרה הצבורה בהם. עם ביטול העסקה, גיפטא תגבה מהצרכן דמי ביטול של 5% משווי השוברים המבוטלים או 100 ₪ (לפי הנמוך מביניהם).
 4. מובהר בזאת, כי רק רוכש השוברים יוכל לבטלם. 
 5. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של גיפטא לתבוע את נזקיה כקבוע בסעיף 14ה(ג) לחוק הגנת הצרכן. 
 6. עם קבלת הודעת הביטול, יבוטלו השוברים ולא ניתן יהיה לממשם בבתי העסק. 

שיפוי

 1. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את גיפטא וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או הוראות חוק הגנת הצרכן, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא בגין הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או הוראות חוק הגנת הצרכן על ידי המשתמש.

שונות

 1. כל איחור, ויתור, ארכה, הנחה או ביטוי התנהגותי בקשר לתנאי כלשהו מתנאי שימוש אלו על ידי גיפטא, לא יהוו הצדקה לשינוי הוראה כלשהי מהוראות הסכם זה ו/או לא ייחשבו כוויתור על זכויות גיפטא. 
 2. תנאים אלה והסעיפים של השירותים שלנו יפורשו וייקבעו בהתאם לחוק הישראלי ומקום השיפוט הבלעדי לכל עניין או סכסוך הנובע מתנאים כלליים אלה ו/או שירותי החברה ו/או השימוש באתר, הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.
0
  0
  הצג עגלה
  העגלה שלך ריקהחזרה לחנות
  לוגו גיפטא לבן

  מחלקים מתנות?

  לרכישה קבוצתית עבור כל מטרה, השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם בהקדם.

  לוגו גיפטא לבן

  גיפטא, כרטיס מתנה חכם בפריסה ארצית, מעוצב ויוקרתי – מותאם למגזר החרדי שטרם נראה כמוהו.

  גיפטא חושפת את העסק שלך לעולם חדש של שוק המתנות הפרטי והארגוני.

  הצטרף לגיפטא והבטח את מקומך כשחקן מרכזי בשוק המתנות החרדי.

  כי גם לעסק שלך מגיע מתנה

  השאר פרטים ונשמח לחזור אליכם בהקדם.

   

  סוף שנה כבר כאן!

  זה הזמן לומר תודה עם גיפטא :)

   

  נקודות איסוף הכרטיסים ברחבי הארץ יתעדכנו בימים הקרובים בעז"ה